Poziv na zakup prostora bivše tvornice ''Unis''

15.11.2023 08:38   |   222 prikaza Poziv na zakup prostora bivše tvornice ''Unis''
Nakon što smo dana 10.10.2023. na Kapitulu Franjevačkog samostana Rama-Šćit odlučili ponuditi zainteresiranim investitorima u zakup prostor bivše tvornice Unis na Šćitu u svrhu preuređenja ovog zapuštenog prostora  u ugostiteljski objekt visoke kategorije, te nakon ishođene suglasnosti od Definitorija  Provincije Bosne Srebrene objavljujemo ovaj poziv.

Mi želimo ponajprije u prostor u samom središtu Gospina svetišta, tik uz Kuću mira i Ramski  križ te druge kulturne i duhovne znamenitosti Rame dugoročno smjestiti sadržaje koji po svojoj logici funkcioniranja  brinu za ambijent  mira, reda, sklada, čistoće, bez suvišne buke, osiguravajući mir i tišinu  kao prvorazrednu vrijednost ovog ukupnog ambijenta.

Isto tako želimo da se izgradnjom, organizacijom ugostiteljskog objekta visoke kategorije postavi također i visoki standard bavljenja turizmom kao perspektivnom granom gospodarstva  u Rami.

Sukladno svemu navedenom objavljujemo
 
P O Z I V
za iskazivanje interesa za zakup prostora

I/. Predmet poziva; je davanje u zakup prostora bivše tvornice UNIS na Šćitu sagrađena na čestici 777 k.o. Ripci i sastoji se od: pomoćne zgrada površine 170 m2, pomoćna zgrada 221 m2, pomoćna zgrada 598 m2, pomoćna zgrada 45 m2, dvorište 1882 m2, sveukupno 2916 m2. Trenutno jedan dio prostora nije prazan, jer ga koristi VK Rama.

II/. Namjena poslovnog prostora: obavljanje ugostiteljske i smještajne djelatnosti. Privođenje svrsi prostora koji se daje u zakup ide na teret zakupnika u skladu s dostavljenim prihvaćenim projektnim rješenjem.

U navedenim prostorima neće biti moguće obavljati djelatnosti za koje ponuditelj nije registriran, kao i druge djelatnosti koje bi na bilo koji način dovele u pitanje moralni autoritet Franjevačkog samostana Rama-Šćit i s njim povezanih pravnih osoba Katoličke Crkve, ili im nanijele štetu s te osnove.

III/. Pravo na dostavu ponuda imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti iz točke 2. ovog poziva.

IV/. Predmet zakupa iz točke 1. daje se u zakup na određeno vrijeme od 35 godina.

V/. Ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu) odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravnu osobu), MBS/JIB, te naziv banke i broj poslovnog računa, adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta; te visinu ponuđene zakupnine;

- kratki poslovni plan s rokom privođenja prostora njegovoj svrsi iz ovog poziva.

VI/. Dokazi sposobnosti ponuditelja;

Traženi navedeni dokazi sposobnosti prilažu se u izvorniku, ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika/notara ili kod nadležnog tijela koje je izdalo ispravu (neovjerene preslike isprava nisu mjerodavni dokazi):

•    izvod iz sudskog ili obrtnog registra (izvornik ili ovjeren preslik ne stariji od 6 mjeseci od objave poziva);
•    potvrda mjerodavne ustanove o plaćenim porezima (izvornik ili ovjeren preslik ne stariji od 30 dana od dana objave poziva);

Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.

VII/. Rok za prikupljanje ponuda je petak 01. prosinca 2023. do 15,00 sati.

Neće se razmatrati:

•    ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u pozivu,
•    ponude koje nisu u skladu s uvjetima poziva, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladne pozivu),
•    uvjetne ponude,  
•    ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt te ponude pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja,
•    ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru ponuditelja,

VIII/. Prikupljanje ponuda za iskazivanje interesa za zakup vršit će se isključivo elektroničkim putem i to na email; [email protected], a povjerljivost pristiglih podataka u potpunosti će se poštivati. Onaj ponuditelj koji bude izabran kao potencijalni korisnik trebat će naknadno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega bude tražila.

Franjevački samostan Rama-Šćit do sklapanja ugovora o zakupu zadržava pravo odustati od sklapanja ugovora o zakupu bez ikakvog obrazloženja i postojanja bilo kakve odgovornosti spram ponuditelja ili trećih osoba.

O rezultatima poziva ponuditelji će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Franjevački samostan nije vezan niti jednom od zaprimljenih ponuda te ima isključivo pravo donijeti odluku o ponuditelju kojeg smatra najpovoljnijim, odnosno ne prihvatiti niti jednu od zaprimljenih ponuda bez ikakvog obrazloženja i postojanja bilo kakve odgovornosti spram ponuditelja ili trećih osoba. Kod odabira ponuditelja nije jedini kriteriji najviša ponuđena zakupnina, već će se uzimati u obzir i drugi kriteriji (dugotrajnost obavljanja ugostiteljske i smještajne djelatnosti, godišnji prihodi, broj zaposlenih, a posebno važan kriteriji da je ponuditelj poznat lokalnoj/ramskoj zajednici i da se svojim radom dokazao na dobrobit lokalne zajednice).

IX/. Ugovorom o zakupu bit će regulirani uvjeti održavanja i korištenja prostora, kao i djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru.

Ugovorom o zakupu ugovorit će se obveza zakupnika da je za cijelo vrijeme trajanja zakupa obvezan ugovoriti s osiguravateljem policu osiguranja kojom će osigurati predmet zakupa od potresa, požara i drugih uobičajenih rizika, koja polica mora biti vinkulirana u korist zakupodavca te ugovoriti i policu osiguranja u korist zakupodavca kojom će biti pokrivena izvan ugovorna odgovornost za štetu koju bi u okviru obavljanja djelatnosti u predmetu zakupa zakupnik prouzročio trećim osobama, uključujući i zaposlenicima.

Osiguranjem će biti pokrivena sva imovinska i neimovinska šteta koja nastane smrću, tjelesnom povredom ili oštećenjem zdravlja trećih osoba ili oštećenjem njihovih stvari. Ugovorom o zakupu zakupnik će se obvezati najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od početka obavljanja djelatnosti dostaviti zakupodavcu dokaz o sklopljenom ugovoru s osiguravateljem.

X/. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju

Potpisom ugovora o zakupu predmetnog prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost.
Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake predmetnog prostora kojima se mijenja konstrukcija, površina, namjena ili vanjski izgled prostora.

Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju, izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor o zakupu.

Zakupodavac nije odgovoran za ishođenje uvjerenja o minimalnim tehničkim uvjetima za predložene djelatnosti, ni za druga uvjerenja ili dozvole, ni za dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje istih.

XI/. Uvjeti i financijska sposobnost ponuditelja

1/. Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz da se minimalno 10 godina bavi ugostiteljskom i smještajnom djelatnošću kojom će se baviti u predmetnom prostoru;

2/. Ponuditelj je dužan dostaviti Izjavu o ukupnom prometu u tri posljednje dostupne financijske godine. Ponuditelj mora zadovoljit uvjet da mu je ukupni promet u posljednje tri godine minimalno 500.000,00 KM kako ne bih ugrozio realizaciju budućeg ugovora;

3/. Ponuditelj je dužan dostaviti Izjavu da u posljednje tri godine ima u prosjeku minimalno 10 zaposlenih kako ne bi ugrozio realizaciju budućeg ugovora;

4/. Ponuditelj mora prilikom dostave ponude dokazati da mu poslovni račun u posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci nije bio u blokadi niti jedan dan, čime dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje;

5/. Ponuditelj je dužan dostaviti Izjavu odgovorne osobe da nije pod stečajem ili predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

6/. Potvrdu o izmirenim poreznim obavezama nadležnih organa (izvornik, preslika ili elektronski zapis), ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda;

Ostalo

Svi zainteresirani su dužni nakon objave poziva, prije podnošenja ponude, pogledati prostor u nazočnosti ovlaštene osobe Franjevačkog samostana Rama-Šćit, koja će ih upoznati sa zahtjevima Samostana glede konačnog izgleda i funkcionalnosti predmeta zakupa. Zainteresirani za razgledavanje ovog prostora trebaju poslati upit s kontakt podatcima na email adresu; [email protected] najkasnije do 27. studenog 2023. do 15:00 sati, kako bi dogovorili obilazak prostora.

 Uz pozdrav: mir i dobro!
Franjevački samostan Rama-Šćit
Fra Andrija Jozić gvardijan


 Arhiva novosti